تبلیغات
اصطلاحات. مکالمات روزمره . جملات رایج انگلیسی - اصطلاحات

نویسنده :لیار
تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-11:37 ق.ظ

اصطلاحات

to hang out : وقت گذراندن ٬ وقت تلف کردن

to hang up: آویزان کردن

to count on : روی کسی حساب کردن ٬به کسی اعتماد کردن

out of order : خراب شدن

to look over  : امتحان کردن

 to go on  : ادامه دادن

to make friends : آشنا شدن ٬ دوست شدن

ahead of time : از قبل

to break up  _ to stop dating : بهم زدن رابطه ٬ جدا شدن

to go out  : بیرون رفتن از در

to stop functioning : خاموش شدن

to leave home or work : خارج شدن خانه یا محل کار

to brush up on : مرور کردن چیزی ٬ دوره کردن چیزی

to pay attention : توجه کردن به

to take turns : جایگزین کردن ٬ عوض کردن

to alternate : نوبتی ٬ نوبت به نوبت

to turn around : برگشتن ٬ تغییر مسیر دادن

to be about to : آماده ی انجام کار بودن ٬ در حال انجام کار بودن

over and over : بارها و بارها ٬ دوباره و دوباره

to wear out : کهنه ٬ غیر قابل استفاده

to fall in love : عاشق شدن

to go out _ to go on a date : دائم با کسی بیرون رفتن ٬ با کسی قرار گذاشتن